+31 - 40 209 72 41
Spegelt 49 - 5674 CE - Nuenen

Wilnutaxi.nl

Algemene voorwaarden

Metertarief
Willems Nuenen Taxi, opererend onder de handelsnaam WilNuTaxi, rijdt altijd ritten die vooraf zijn gereserveerd.
Onze prijzen zijn gebaseerd op de volgende maximale basistarieven inclusief 9% b.t.w.
Starttarief: € 3,25
Kilometertarief: €2,40
Prijs per minuut: €0,40
Voor lange afstanden worden diverse staffels toegepast afhankelijk van de keuze van het product.

Wachttarief
WilNuTaxi is gerechtigd direct wachttarief in rekening te brengen indien de passagier niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is en, indien een taxi op afroep wordt besteld, vanaf het moment dat de taxi aankomt. Het wachttarief bedraagt €40,00 per uur incl. 9% b.t.w.

Uurtarief
Het is mogelijk één of meerdere taxi’s per uur te huren incl. chauffeur. De prijs voor een standaard auto is € 50,00 incl. 9% b.t.w. per uur. Voor niet standaard auto’s kunnen afwijkende tarieven worden berekend.

Schiphol protocol
Voor het opwachten van gasten op Schiphol geldt dat de taxi vooraf gereserveerd dient te worden en naam, mobiel telefoonnummer en het vluchtnummer van de passagier verstrekt dient te worden.Samenkomst op het Meeting Point (VIP) Pickup:Tenzij anders overeengekomen zal onze chauffeur, vanaf 10 minuten na het landen van het vliegtuig van de passagier, wachten op de passagier bij het Meeting Point in de Aankomsthal (Schiphol Plaza). Tot 45 minuten na landing is het wachttarief inbegrepen in de prijs.

Annuleren
Tot zes uur voor vertrek is het mogelijk kosteloos een taxi te annuleren. Indien een taxi later wordt geannuleerd, is WilNuTaxi gerechtigd 100% van de ritprijs in rekening te brengen. Wordt een rit niet geannuleerd voor vertrek (de rit is loos) is WilNuTaxi gerechtigd de ritprijs plus eventueel wachttarief in rekening te brengen.Indien er meer dan één taxi wordt gereserveerd, geldt dat men tot twaalf uur voor vertrek kosteloos kan annuleren. Wordt er later geannuleerd, wordt de volledige ritprijs plus eventueel wachttarief in rekening gebracht.Indien er meer dan vijf taxi’s worden gereserveerd, geldt dat men tot twee dagen voor vertrek kosteloos kan annuleren. Wordt er later geannuleerd, wordt de ritprijs plus eventueel wachttarief in rekening gebracht. Indien een taxi op afroep wordt besteld en de passagier niet aanwezig is, is WilNuTaxi gerechtigd het volledige rit bedrag (+ wachttarief) in rekening te brengen. WilNuTaxi zal contact opnemen met de persoon die de taxi heeft besteld om te verifiëren of de passagier daadwerkelijk niet meer aanwezig is. Een rit wordt loos beschouwd wanneer WilNuTaxi geen bericht heeft ontvangen, de passagier niet telefonisch bereikbaar is, en de passagier 10 minuten na het afgesproken tijdstip niet aanwezig is. Een rit vanaf Schiphol wordt loos beschouwd wanneer de passagier en/of besteller van de Taxi niet telefonisch bereikbaar is en de passagier zich na één uur na landing niet heeft gemeld bij het meeting point;

Betaling met PIN/creditcard
Alle taxi‘s zijn voorzien van PIN- en creditcard-betaalmogelijkheid. WilNuTaxi behoudt zich het recht extra kosten van creditcard betalingen door te belasten.

Overige voorwaarden
WilNuTaxi behoudt zich het recht tarieven te wijzigen en bovenstaande voorwaarden aan te passen. Voor de overige voorwaarden wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer uitgegeven door de KNV Taxi.

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1: Definities.
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
‘Gebruiker’: de gebruiker van de algemene voorwaarden.‘
Opdrachtgever’: de wederpartij van gebruiker.
‘Overeenkomst’: de overeenkomst of opdracht tot dienstverlening.

Artikel 2: Betaling:1. 
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.2. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag per maand 5% rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.4. Als er een betaling volgt, wordt deze overeenkomstig art. 6:44 BW eerst in mindering gebracht op de verschenen rente en kosten.

Artikel 3: Incassokosten

1.Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Daartoe zal de hoofdsom verhoogd worden met € 25,00 aan administratiekosten. Deze bedragen kunnen middels eenvoudige mededeling door gebruiker gewijzigd worden.
2. Gebruiker is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. In zodanig geval is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00.
3. De kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen eveneens volledig voor rekening van opdrachtgever.
4. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen deze worden doorberekend aan opdrachtgever.
5. Gebruiker houdt zich het recht voor, alle bedragen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door gebruiker toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.